Oinasjoen kosteikko- ja tulvasuojelukohde rakennettiin Hiidenveden kunnostus -hankkeessa vuosien 2015–2016 aikana. Vihdissä sijaitseva Oinasjoki tulvi säännöllisesti ympäröiville pelloille haitaten viljelyä ja aiheuttaen vesistökuormitusta. Peruskuivatuksen menetelmin toteutetun tulvasuojelu- ja kosteikkokohteen tavoitteena oli ehkäistä tulvien nousu pelloille ja siten estää kiintoaineen huuhtoutuminen Hiidenveteen. Rakennuskohteena oli noin kilometrin pituinen pahiten tulviva jakso Oinasjoen varrella.

Ongelmina tulvat ja kuormitus

Oinasjoen valuma-alue on laajuudeltaan 23 neliökilometriä. Valuma-alueelta puuttuvat virtaamavaihteluita tasaavat järvet ja lammet. Soitakin on vähän, ja suurin osa niistä ojitettu. Näistä syistä alajuoksu on tulvaherkkää, ja rankemman sateen, pidemmän sadejakson tai lumien sulamisen aikaan tulva nousi säännöllisesti pelloille. Oinasjoen alueella on peltoa 556 hehtaaria eli lähes neljäsosa valuma-alueesta.

Toistuvat tulvat heikensivät veden laatua huuhtomalla pelloilta kiintoainesta ja ravinteita, jotka aiheuttavat Hiidenveden rehevöitymistä ja veden sameutumista. Tulvat ja niiden aiheuttamat peltojen vesitalousongelmat haittasivat myös viljelyä ja heikensivät satoa.

Kuva: Oinasjoen uoma ennen tulva-altaiden rakentamista.

Rakennusprojektin vaiheet

Rakennusurakka alkoi talvella 2015, kun pakkaset olivat jäädyttäneet maapohjaa riittävästi kaivinkonetyöskentelyyn. Joen molemmin puolin kaivettiin tulva-altaat, ja kaivumailla korotettiin peltojen pintaa niin, että tulva ei nouse pelloille yhtä voimakkaasti. Osa kohdealueesta rakennettiin kosteikoksi, mikä lisää veden viipymää altaissa tehostaen ravinteiden ja kiintoaineen laskeutumista.

Oinasjoen uomaan ei kohdistettu hankkeessa toimenpiteitä.

Kuva: Rakennustyöt toteutettiin pääosin talvella maan ollessa roudassa.

Valmis kosteikko – vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta ja parempaa satoa

Kosteikko pidättää ravinteita ja kiintoainetta, jotka olisivat muuten päätyneet samentamaan ja rehevöittämään Hiidenvettä ja erityisesti Nummelanselkää. Myös viljelijät hyötyvät, kun peltojen viljeltävyys paranee. Lisäksi kosteikko tarjoaa hyvän elinympäristön esimerkiksi vesilinnuille, jotka ovatkin runsastuneet alueella. Kosteikko on myös mielenkiintoinen elementti maisemassa.