Vesistökunnostus

Etusivu :: Vesistökunnostus :: TAPAHTUMAKALENTERI :: Siuntionjoen tila 2030 / Tillståndet i Sjundeå å 2030

TAPAHTUMAKALENTERI

Siuntionjoen tila 2030 / Tillståndet i Sjundeå å 2030

02.05.2018 17:30 - 20:00
Siuntionjoen tila 2030 / Tillståndet i Sjundeå å 2030
Tervetuloa yleisötilaisuuteen, välkommen!
Paikka: Siuntion kylpylä

Siuntionjoki on yksi kauneimmista ja erityisimmistä jokivesistöistä Uudellamaalla. Sen arvoa nostavat vähäinen, mutta geneettisesti ainutlaatuinen meritaimenkanta sekä kuningaskalastaja ja saukko. Joki virtaa läpi koskien ja suvantopaikkojen - lehtojen ja savipeltojen. Savisamea joki on voinniltaan tyydyttävässä tilassa ja sen järvet vaihtelevasti aina huonosta hyvään tilaan saakka. Nyt on aika toimia puhtaan veden, elinvoimaisen meritaimenkannan sekä virkistyksen ja matkailun puolesta. Tule kertomaan omat tietosi ja näkemyksesi tarpeellisista kunnostustoimista Siuntionjoen hyväksi.

Sjundeå å är en av de vackraste och mest speciella åarna i Nyland. Dess värde höjs av den lilla men genetiskt unika havsöringsstammen samt kungsfiskaren och uttern. Ån flyter genom forsar och lugnare avsnitt-lundar och leråkrar. Den lergrumliga ån är till sitt tillstånd tillfredsställande och dess sjöar är i allt från dåligt till gott tillstånd. Nu är det dags att skrida till verket för det rena vattnet, en livskraftig havsöringsstam samt rekreationen och turismen. Kom med och berätta dina egna uppgifter och åsikter om nödvändiga restaureringsåtgärder för Sjundeå å:s bästa.

Alustava ohjelma, preliminärt program

17.30 Siuntionjoen kätketty aarre-kuvanäytös, Heidi Holmlund, sekä kahvitarjoilu
          Sjundeå å:s dolda skatt - en bildföreställning, Heidi Holmlund, samt kaffeservering

18.00 Tilaisuuden avaus, Siuntion kunnanjohtaja Juha-Pekka Isotupa
          Tillfällets öppnande, Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa

18.15 Tilaisuuden tausta ja työn tavoitteet
          Bakgrunden till evenemanget och arbetets målsättning

18.30 Siuntionjoen vesistön tila ja kunnostustarpeet - koottujen aineistojen esittelyä
          Tillståndet i Sjundeå å:s vattendrag samt restaureringsbehoven

19.15 – 20 Osallistujien toiveet ja kommentit sekä vapaata keskustelua
                  Deltagarnas önskemål och kommentarer samt fri diskussion

                  Pyydetyt kommenttipuheenvuorot/ Begärda kommentarsanföranden

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Siuntion kunnan ja Vihdin veden kanssa. Tilaisuuden kahvitukset tarjoaa Siuntion kylpylä. Tilaisuus on osallistujille maksuton.
Evenemanget ordnas tillsammans med Sjundeå kommun och Vihdin vesi. För evenemangets kaffeservering står Sjundeå bad. Deltagande i tillfället är gratis.

Lisätietoja / tilläggsuppgifter:
Minttu Peuraniemi
hankepäällikkö/projektledare
019 568 2969
minttu.peuraniemi@vesiensuojelu.fi

Lähettäjä
09.04.2018
Viimeksi muokattu
16.05.2018