Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Siuntio :: Järvet :: Vikträsk

Vikträsk

 

PERUSTIEDOT

Vikträskin pinta-ala on noin 187 ha. Vesistö muodostaa oman lähivaluma-alueen, joka on osana Tjusträskin ja Karhujärven valuma-aluetta. Vikträsk kuuluu Tjusträskin kanssa Siuntionjoen Natura-alueeseen. Siuntionjoen vesistö on erityinen, koska se on säilynyt lähes luonnontilaisena. Vikträskin alueella viihtyy myös uhanalainen saukko. Järveä ympäröivät laajat peltoalueet ja karja- sekä hevostilat. Asutusta on hyvin vähän. Vikträsk luokitellaan ympäristöhallinnon ekologisen tilaluokituksen mukaan tyydyttävään tilaan (Joensuu ym. 2010). Vesistö on rehevä. Järven rehevyydestä kertoo korkea fosforipitoisuus ja alhainen näkösyvyys. Veden näkösyvyys on vaihdellut yleisesti 0,3-1,1 metrin välillä.

Vikträsk on muodoltaan pitkänomainen ja on alin kolmesta Siuntionjoen vesistön suuresta järvestä. Vikträskiin kohdistuva kuormitus on arvioitu olevan järven sietokykyyn nähden liian suuri (Hagman 2010). Vikträskiin ei kohdistu suoranaisesti pistekuormitusta, mutta jokien mukana Vikträskiin tulee kuormitusta kahdeksalta eri vesialueelta. Pääosin kuormitus on peräisin maataloudesta. Maatalouden osuus fosforikuormituksesta on 86 % ja haja-asutuksen 5 %. Muu kuormitus on luonnon huuhtoumaa 8 % ja metsätalouden kuormitusta 1 %. Typpikuormituksestakin yli 60 % on peräisin maataloudesta. Järvessä on havaittavissa myös hapettomuuden aiheuttamaa sisäistä ravinnekuormitusta. Hapettomissa oloissa sedimentistä alkaa liueta sinne sitoutuneita ravinteita, jotka kuormittavat vesistöä entisestään. Happiolojen parantamiseksi Vikträskiä on ilmastettu vuodesta 1993 lähtien, mutta happipitoisuudet ovat pysyneet alhaisina keinotekoisesta hapettamisesta huolimatta.

Kasvillisuuskartoitus on tehty kunnostussuunnitelman laadinnan yhteydessä kesäkuussa 2010. Järvi kierrettiin soutamalla ympäri, kartoituksessa keskityttiin lähinnä ilmaversoisiin ja kelluslehtisiin kasveihin (Hagman 2010).

Kalastotiedot: Vikträskin kalastorakennetta ja kalastusta on selvitetty vuonna 1996 Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tekemässä Siuntionjoen vesistön kalataloudellisessa yhteistarkkailussa (Ranta ja Muttilainen 1996).

Vesistöalue

 22.001 Vikträskin alue

Pinta-ala

187.274 ha

Rantaviivaa

7.536 km

Keskisyvyys

4.49 m

Suurin syvyys

15.0 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset järvet (Rr), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

47750.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on paljon peltoja, karjataloutta ja hevostiloja. Asutus järven ympärillä on vähäistä.

Suurimmat saaret

Ei saaria

Järveen tulevat joet

Sjundbyån

Järvestä lähtevät joet

Pikkalanjoki

Kuormitus

Laajalta valuma-alueelta tuleva kuormitus on suurta. Erityisesti fosforikuormitusta pitäisi saada vähennettyä.

Kunnostukset

Vikträskin hapetin on toiminut epävarmemmin ja se ei ole ilmeisesti ole ollut toiminnassa enää vuo

desta 2011 lähtien.
Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vikträskin rannoilla on vähän asutusta. Siuntionjoen vesistöreitti on suosittu melojien keskuudessa.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 25.11.2016)

Hagman A-M. 2010: Siuntion Vikträskin kunnostussuunnitelma. Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 23/2010. Helsinki. 61 s. https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/93504/Viktr%C3%A4skin_kunnostussuunnitelma_pakattu.pdf?sequence=2

Ranta, E. ja Muttilainen, A. 1996: Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu 1995. Julkaisu 59. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja. 70 s.

Valjus, J. 2010: Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto. Laaja tarkkailuvuosi 2009. Julkaisu 206/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja. 109 s.

Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.luvy.fi/julkaisut

Valjus, J. 2009: Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu vuosilta 2005-2008. Julkaisu 197/2009. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja. 76 s.

Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.luvy.fi/julkaisut

Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012. Veden laatu - Pohjaeläimet - Kalat. Mettinen, A. ja Valjus, J. 2014. Julkaisu 246/2014. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.luvy.fi/julkaisut