TUTKIMUKSET

Syvälammen vedenlaatua on seurattu järven keskiosassa vuodesta 1992 lähtien. Näytteitä on otettu järvestä koko vesipatsaasta 2-3 metrin välein. Näytteistä on määritetty mm. happi, ravinteet, alkaliniteetti, kemiallinen hapen kulutus, sameus, pH, väri, sähkönjohtavuus, lämpötila ja bakteerit.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Syvälammen happitilanteesta löytyy kirjattuja tietoja vuodesta 1992 lähtien. Happitilanne on pohjanläheisessä vedessä ollut toistuvasti erittäin huono ja sisäinen kuormitus on voimakasta. Vuoden 2010 jälkeen happitilanne vaikuttaa tosin hieman parantuneen.Kemiallinen hapenkulutus ja raudan hajotus pohjan läheisessä vedessä on voimakasta viitaten myös järven sisäiseen kuormitukseen.

Rehevyys

Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella järvi on rehevä. Kokonaisravinnepitoisuutta on seurattu pintavedessä vuodesta 1992 lähtien.

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Syvälammessa on havaittu vähän sinilevää vuosina 1993, 1999 ja 2000, jotka olivat Anabaena -suvun sinileviä. Ne ovat tyypillisiä rehevän veden leviä ja voivat muodostaa myös myrkyllisiä kantoja (rap. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry).

Pohjaeläimet

Ei kirjattuja tietoja ympäristöhallinnnon POHJE -pohjaeläintietokannassa.

Kalasto

Ei tietoa.

  
Muutos järven tilassa

Syvälammen tilassa ei näytä tapahtuneen merkittäviä muutoksia. Järven tilaa seurataan säännöllisesti.

Seuranta

Syvälammen vedenlaatua on seurattu viimeksi vuonna 2016.