TUTKIMUKSET

Pienen Kolmperäjärven veden laatu tutkittiin syyskuussa 2008.

Tutkitut vesianalyysit: lämpötila (°C), näkösyvyys (m), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l), ammoniumtyppi (µg/l), sameus (FNU, FTU), klorofylli-a-pitoisuus (µg/l) ja koliformiset bakteerit (kpl/100 ml).

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Syyskuussa otetun vesianalyysin mukaan happitilanne on Pienessä Kolmperänjärvessä hyvä. Talvella 2002/2003 on havaittu happikato (Alava 2008).

Rehevyys

Pieni Kolmperäjärvi voidaan luokitella pintaveden kokonaisfosforipitoisuutensa (15 µg/l) mukaan karuksi – keskireheväksi. Klorofyllipitoisuus (20 µg/l) kuvastaa selvää rehevyyttä.

Muu veden laatu

Pienessä Kolmperänjärvessä ei ole havaittu sinileväkukintoja ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Paikallisen aktiivin mukaan järvessä esiintyy umpeenkasvua.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

Hauki, ahven, särki ja sorva (Alava 2008).

  
Muutos järven tilassa

Ei voida havaita tiedon vähäisyyden takia.

Seuranta

Kasvillisuutta kannattaa seurata, jotta voidaan arvioida sen leviämisnopeus. Talviaikainen vesianalyysi kertoisi mahdollisista happikadoista.