Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Iso Heilampi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Tiedot päivitetty 9.8.2017

Iso Heilammesta on otettu vesinäytteitä vuosina 2000, 2002, 2013, 2015 ja 2017. Näytteet on otettu pääasiassa Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Veden laadusta on tutkittu pääasiassa järven perustilaa kuvaavia ominaisuuksia kuten happea, ravinteita, happamuutta, humustekijöitä ja bakteereita. Harvemmin on mitattu myös muutamien metallien pitoisuuksia.

Näytepisteitä: 1 järven länsiosassa (6 metrin syvänne).

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Iso Heilammen alusvesi on ollut vähähappinen talvella 2002, talvella 2013, kesällä 2015 sekä talvella ja kesällä 2017. Vuoden 2017 mittauksissa happipitoisuus 5 metrin syvyydessä oli alle milligraman litrassa ja hapen kyllästeisyysaste oli alle 10 %.

Heinäkuussa 2017 vesi haisi pohjan lähellä lievästi rikkivedylle.

Rehevyys

Iso Heilampi voidaan luokitella keskireheväksi – reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuuksiensa perusteella.

Helmikuussa 2017 pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli pieni, 13 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 650 µg/l. Pohjan lähellä heikko happipitoisuus aiheutti ravinteiden liukenemista sedimentistä veteen ja pitoisuudet olivat pintaa suurempia. Erityisesti ammoniumtyppeä oli pohjan tuntumassa runsaasti, 280 µg/l kun pitoisuus pinnassa oli 5,8 µg/l.

Heinäkuun 2017 ravinnepitoisuudet ilmensivät keskinkertaista rehevyyttä, a-klorofyllipitoisuus oli ravinnepitoisuuksiin nähden melko korkea. Klorofyllipitoisuus voi joskus vaihdella merkittävästikin esimerkiksi sääoloista johtuen. Helpoiten käytettävissä oleva fosfori (liukoinen fosfaattifosfori) oli hyödynnetty kokonaan. Tämä on tyypillistä kasvukautena.

Muu veden laatu

 Iso Heilammen vesi on ruskeaa ja jonkin verran hapanta. Vuoden 2017 vesinäytteissä ei ollut ulosteperäistä likaantumista indikoivia bakteereita.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Ei havaittuja leväkukintoja ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Vuosien 2013-2017 vesianalyysitulosten perusteella Iso Heilammen tlassa ei ole osoitettavissa selvää muutossuuntaa. Järven fosforitaso nousee selvästi kesäisin ja levätuotantoa mittaava a-klorofyllipitoisuus vaihtelee.

SeurantaIso Heilammen tilaa suositellaan seurattavaksi muutaman vuoden välein.