TUTKIMUKSET

Päivitetty 26.11.2018

Perälänjärven veden laatua on tutkittu alkaen vuodesta 1963. Näytteet on pääsääntöisesti otettu järven keskiosasta, josta näytekertoja on yhteensä runsaat 70, uusimmat vuodelta 2018. Pari näytettä on otettu vuonna 1996 myös järven luusuasta ja Perälänojasta. Järven näytteet on suurimmaksi osaksi tutkittu Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta.

Vesinäytteistä on määritetty useita eri vedenlaatuominaisuuksia, mutta eniten kuitenkin järven perustilaa mittaavia ominaisuuksia kuten happea, ravinteita, pH:ta, alkaliniteeettia, sähkönjohtavuutta, sameutta, kemiallista hapenkulutusta, veden väriä, rautapitoisuutta ja ulosteperäisten kolibakteerien pitoisuutta.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Matalassa Perälänjärvessä todetaan ajoittain alhaisia pitoisuuksia; 2000-luvulla alle 2 mg/l happipitoisuuksia on mitattu kolme kertaa, viimeksi helmikuussa 2010. Näytteet otetaan metrin syvyydestä.

Heinäkuussa 2018 Perälänjärvessä happipitoisuus oli melko hyvä: 6,4 mg/l hapen kyllästeisyysasteen ollessa 78 %.

Rehevyys

Perälänjärvi on ollut koko seuratun jakson ajan selvästi rehevä, 1970-luvun ylisuuria fosforipitoisuuksia (maksimiarvo oli 180 µg/l) ei kuitenkaan ole enää 2000-luvulla todettu.

Heinäkuussa 2018 kokonaisfosforipitoisuus oli metrin syvyydessä 63 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 690 µg/l.

Muu veden laatu

Perälänjärven näkösyvyys oli vuoden 2018 heinäkuussa 70 cm. Vesi oli ruskeaa mutta melko kirkasta. PH oli hieman emäksisenpuolella (7,2), näytteessä ei ollut ulosteperäisiä bakteereita.

BIOLOGINEN SEURANTA

Päivitetty 29.12.2017

Plankton ja kasvillisuus

 Heinäkuussa 2016 otetun kasviplanktonnäytteen kokonaisbiomassa viittasi rehevään vesistöön. Suurin leväryhmä oli limalevä ja seuraavaksi suurin kultalevät. Toisaalta myös vähäravinteisuutta ilmentäviä lajeja oli näytteessä runsaasti (Koivunen, J.& Palomäki, A. 2017: Uudenmaan järvien kasviplanktonlajisto ja -biomassa vuonna 2016. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Raportteja 55/2017).

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Perälänjärvi on pysynyt rehevänä ja ajoittain vähähappisena koko seuratun jakson ajan. Veden humuspitoisuuteen liittyvät kemiallinen hapenkulutus ja väriluku näyttäisivät jonkin verran nousseen 1990-luvulta alkaen.

Seuranta

Kirkkonummen kunta on seurannut Perälänjärven veden laatua säännöllisesti. Rehevän järven seurantaa on syytä jatkaa parin vuoden välein.