TUTKIMUKSET

Päivitetty 1.9.2017

Kaitalammista on otettu vesinäytteet helmikuussa 1994 ja maalis- ja elokuussa 2017. Vuoden 2017 näytteet otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta perustuen Karkkilan alueen vesistöjen seurantaohjelmaan.

Tutkittuja vedenlaatuparametreja ovat mm.: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Helmikuussa 1994 Kaitalammin pohjanläheinen vesi oli hyvin vähähappista.

Maalis- ja elokuussa 2017 happipitoisuus oli metrin syvyydessä hyvä. Talven näytekerralla pitoisuus oli heikentynyt metrin päässä pohjasta ja elokuussa happi oli loppunut syvänteen pohjalta. Elokuun näytekerran rikkivedyn haju oli merkki hapen loppumisesta, heikon happipitoisuuden alue ulottui tuolloin väliveteen eli 4 metrin syvyyteen. Pohjan happitilanne aiheutti ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä veteen (sisäinen kuormitus), erityisesti ammoniumtyppipitoisuus oli kesällä koholla lähellä pohjaa.

Rehevyys

Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 6 µg/l, vuonna 2017 helmikuussa 12 µg/l ja elokuussa 18 µg/l. Elokuun 2017 a-klorofyllipitoisuus oli pieni, joten Kaitalammi on karu tai hyvin lievästi rehevä järvi.

Muu veden laatu

Näkösyvyys oli talvella 2017 90 cm ja kesällä 1,6 m. Vesi oli ulkonäöltään kirkasta, mutta ruskeaa. Elokuun alun näytekerralla vesi haisi pohjan tuntumassa rikkivedylle.

PH oli molemmilla mittauskerroilla happamuutta ilmentävä, varsinkin talven luvut edustivat alhaista pH:ta, kesällä perustuotannon kiihtyminen nosti lukemaa jonkin verran. Veden sameuslukemat olivat pienet.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Kaitalammissa ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Vedenlaatutietoa on toistaiseksi vähän, muta näyttää siltä, että järven ravinnetaso on jonkin verran noussut vuodesta 1994 vuoteen 2017.

Kaitalammi oli mitattujen vedenlaatuominaisuuksien perusteella vähäravinteinen. Ongelmana oli erityisesti kesäajan happipitoisuus, joka heikkeni tutkitun syvänteen alueella niin, että hapettomuus ulottui pohjalta väliveteen saakka.

SeurantaJärven happi- ravinnetilanteen seuraaminen 5-10 vuoden välein on suositeltavaa.