TUTKIMUKSET

Alimmaisen Hauklammen vedestä on otettu vesinäytteitä vuosina 1988, 1994, 1997 ja uusimmat 2016 Karkkilan ympäristönsuojelun toimeksiannosta liittyen kaupungin vesistöseurantaohjelmaan. Näytteet on otettu järven keskiosasta ja niistä on määritetty useita vedenlaatuominaisuuksia, mm. happi, ravinteet, alkaliniteetti, kemiallinen hapen kulutus, sameus, pH, väri, sähkönjohtavuus, lämpötila ja bakteerit.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Jos järvessä esiintyy happiongelmia, ne ovat yleensä havaittavissa pohjan läheisessä vedessä veden ollessa lämpötilakerrostunutta, jolloin sekoittumista ei pääse tapahtumaan. 

Alimmaisessa Hauklammessa vuoden 2016 näytteenottojen aikana sekä helmi- että elokuussa tuntunut rikkivedyn haju viittasi hapettomuuteen. Helmikuussa pintaveden happipitoisuus oli hyvä, mutta tilanne heikkeni jo välivedessä (4 metrissä) ja pohjan lähellä 7 metrissä happea oli jäljellä enää 0,2 mg/l (hapen kyll.aste 2 %). Elokuussa tilanne oli vielä heikompi: happipitoisuus oli myös pintavedessä huono (3,6 mg/l, 38 %) ja 4 metristä alaspäin vesi oli hapetonta. Pohjan tuntumassa tilanne on ollut samansuuntainen kaikkien näytteenottojen aikaan. Pintaveden elokuinen happipitoisuus oli kuitenkin poikkeuksellisen heikko.

Rehevyys

Alimmaisen Hauklammen ravinnepitoisuudet olivat suhteellisen alhaisia vielä 1980-ja 1990-luvuilla.

Pintaveden ravinnepitoisuudet vuoden 2016 molemmilla näytekerroilla, samoin kuin elokuun a-klorofyllipitoisuus ilmensivät keskinkertaista rehevyystasoa. Heikko happipitoisuus aiheutti pohjalle sedimentoituneiden ravinteiden liukenemista veteen sekä helmi- että elokuussa. Erityisesti ammoniumtyppipitoisuus oli alimmassa mittaussyvyydessä korkea (380 µg/l) elokuussa 2016, tilanne oli samankaltainen myös tammikuussa 1994.

Muu veden laatu

Alimmaisen Hauklammen pH on poikkeuksellisen alhainen, vuonna 2016 pintaveden arvot olivat 5,7 ja 5,3. Happamuustilanne oli samankaltainen myös talvella 1994. Vuoden 2016 näytteenottojen aikaan järven vesi oli ruskeaa, mutta kirkasta. Näkösyvyys oli vähän alle metrin.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus 
Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Pienikokoisen Alimmaisen Hauklammen ongelma on hapen loppuminen sekä kesä- että talviolosuhteissa. Alusveden hapettomuus aiheuttaa sisäistä kuormitusta. Veden ravinnetaso näyttää hiljalleen nousseen 1980- ja 1990-lukujen tilanteesta. Järven pH on sen sijaan pysynyt huomattavan alhaisena, vesi on happamampaa kuin Ylimmäisessä tai Keskimmäisessä Hauklammessa.

Seuranta

Alimmaisen Hauklammen happitilanne oli mittaushistorian heikoin elokuussa 2016. Järven tilannetta tulisi seurata muutaman vuoden välein.