Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Petarträsk

Petarträsk

 

PERUSTIEDOT

Petarträsk on pieni, pyöreän muotoinen järvi Inkoon länsipuolella Orslandet-saaressa. Petarträsk on rehevä ja ruskeavetinen järvi. Järvi on luokiteltu Inkoon sisäsaariston osayleiskaavassa paikallisesti erittäin arvokkaaksi kohteeksi ja on suositeltu että sen rannat jätetään rakentamattomiksi.

Nykyisellään rannat ovat suurelta osin rakentamatonta nevaa, kauempana rannasta on myös rämettä ja korpea. Petarträsk on historialtaan todennäköisesti kluuvijärvi ja voidaan siten mahdollisesti tulkita vesilain 11 § tarkoittamaksi kohteeksi. Lain mukaan luonnontilaisen, enintään 10 ha suuruisen kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. 

Vesistöalue

Siuntion-Inkoon rannikkoalue (91.71)

Pinta-ala

2,18 ha

Rantaviivaa

n. 600 m

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Petarträskin valuma-alue on havumetsää ja kalliota. Järven ympärillä on suota. Valuma-alueella ei ole asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ei selviä tulojokia tai -ojia.

Järvestä lähtevät joet

Ei selviä laskujokia tai ojia, koillisosasta lähtevän ojan kulkusuunta on epäselvä.

Kuormitus

Järveen tulee kuormitusta ympäröivältä suolta ja metsä-alueilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 23.10.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kvarnvikträsket_(91.710.1.003) (luettu 15.8.2014)

Inkoon sisäsaariston yleiskaava, luontoselvitys 2011-2012, Inkoon kunta. Luontotieto Keiron Oy 2013.

Vesilaki 2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#L2P11